Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διέπουν την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής «1free» (η «Εφαρμογή»), καθώς και του ιστότοπου «www.1free.gr». Με την εγκατάσταση σε κινητό τηλέφωνο ή την εγγραφή στη web version της Εφαρμογής, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης («οι Όροι»), που αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Σύμβαση»), καθώς και τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε Όρο, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα τη χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών.

  1. Εγγραφή και Άδεια Χρήσης

Η εφαρμογή «1free» ανήκει και παρέχεται από τον Παναγιώτη Αμανατίδη του Ιωάννη και της Ελένης, οδός   Ψαρών αρ. 9Α, με ΑΦΜ  040592081/ Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσ/νίκης και Αρ. ΓΕΜΗ: 137384706000, τηλέφωνο 6944123331, email: info@1free.gr (ο Πάροχος).

Με την αποδοχή των  Όρων και την εγκατάσταση ενός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή με την εγγραφή σας μέσω υπολογιστή στη web version της Εφαρμογής, παρέχεται σε εσάς από τον Πάροχο μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής για προσωπική σας χρήση μόνο και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ταυτόχρονα, με την αποδοχή των Όρων και την ενεργοποίηση του προσωπικού σας λογαριασμού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στην εγγραφή και πρόσβασή σας στην υπηρεσία, που είναι διαθέσιμη μέσω της Εφαρμογής, η οποία προσφέρεται σε πελάτες, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής και να συμμετέχουν σε προγράμματα για δωρεάν προϊόν/υπηρεσία από τις επιχειρήσεις, που έχουν καταχωρηθεί στην Εφαρμογή

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής (οι «Υπηρεσίες») περιλαμβάνουν:

-Την ίδια την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή νέων εκδόσεων αυτής),

-Το περιεχόμενο της Εφαρμογής,

-Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται μέσω της Εφαρμογής.

Για την εγγραφή σας και τη χρήση της Εφαρμογής συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία της Φόρμας Εγγραφής (ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης). Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Παρόχου μέσω email. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε στο email σας έναν σύνδεσμο επαλήθευσης (verification link) και αφού τον επιλέξετε, θα πρέπει να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης σας, προκειμένου στη συνέχεια να σας επιτραπεί αυτόματα η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι εκτός των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων ούτε απαιτείται ούτε επιτρέπεται η γνωστοποίηση των πραγματικών στοιχείων ταυτότητάς σας στον Πάροχο.

Η πρόσβαση στην Εφαρμογή παρέχεται δωρεάν. Ως χρήστες, όμως, έχετε την ευθύνη για τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. τέλη παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, χρεώσεις χρόνου χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κλπ.), καθώς και για την καλή λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλου τυχόν απαραίτητου προσωπικού σας εξοπλισμού  που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή. Ο Πάροχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής.

Ο Πάροχος σας παρέχει τις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή δωρεάν, εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας σας.

Ο Πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των Yπηρεσιών ή της Εφαρμογής, με ή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση, που επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.

  1. Λειτουργίες της Εφαρμογής

Η Εφαρμογή,  όταν εγκαθίσταται σε συσκευή κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS και ενεργοποιείται ο λογαριασμός ενός χρήστη ή όταν γίνεται εγγραφή μέσω υπολογιστή στη web version αυτής, παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει ένα δωρεάν προϊόν ή υπηρεσία από τις επιχειρήσεις, που είναι καταχωρημένες στην Εφαρμογή, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τις αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών της προσφορά, που έχει δηλώσει η εκάστοτε επιχείρηση στην Εφαρμογή.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα που:

καταχωρούνται από εσάς τους ίδιους είτε κατά το στάδιο της δημιουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού είτε κατά τη διάρκεια χρήσης της Εφαρμογής ή

συλλέγονται, κατόπιν δική σας έγκρισης, από συσκευές ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών τις οποίες εσείς τυχόν επιλέξετε να συνδέσετε με το λογαριασμό σας (εφεξής συνολικά «τα Δεδομένα»),

Τα Δεδομένα αποστέλλονται απευθείας και αποθηκεύονται στις υποδομές του Παρόχου, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή δωρεάν προϊόντων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, που είναι καταχωρημένες στην Εφαρμογή. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται δεδομένα θέσης (GPS) για τον εντοπισμό της συσκευής σας και σύνδεση διαδικτύου.

Με την εγγραφή σας, αναγνωρίζετε ότι συμμετέχετε με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε μέσα ούτε θα συμπεριφερθείτε με τρόπο που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εξακριβώνει τη δραστηριότητά σας, να τροποποιεί ή να καταργεί αναρτήσεις σας και να σας αποκλείει προσωρινά ή μόνιμα από μια δημόσια πρόκληση ή από δημόσιες προκλήσεις γενικά ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που εύλογα κρίνει ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι απαραίτητο για (i) τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς ή αιτήματα δημοσίων ή δικαστικών αρχών, ή (ii) τη διερεύνηση οποιασδήποτε ενδεχόμενης παράβασης, ή (iii) την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Παρόχου εταιρίας, των χρηστών και του κοινού ή αν (iiii) δημοσιεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο ή προωθήσετε τη διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος τρίτων.

Η μορφή, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής μπορεί να αλλάξουν  οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

  1. Πρόγραμμα προσφορών κάθε επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον πρόγραμμα παροχής δωρεάν προϊόντων/υπηρεσιών, των προσφορών κάθε επιχείρησης και τον τρόπο εξαργύρωσης, επισκεφθείτε το μενού της Eφαρμογής «1free» ή της ιστοσελίδας μας «www.1free.gr». Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα κριτήρια και γενικά τους όρους του προγράμματος παροχής δωρεάν προϊόντων/υπηρεσιών και των προσφορών και οι σχετικές τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στους χρήστες της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή στην Εφαρμογή.

  1. Κανόνες Χρήσης και Περιορισμοί

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της Εφαρμογής. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, προς το σκοπό της προστασίας των χρηστών και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή όλων των εμπλεκόμενων λογαριασμών, χωρίς ο Πάροχος να οφείλει, εξαιτίας αυτής,  οποιαδήποτε αποζημίωση.

Παράνομη χρήση: Κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε παρεχόμενων Πληροφοριών για παράνομους σκοπούς ή για την προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Κατά τη χρήση της Εφαρμογής δεν επιτρέπεται να προβείτε σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες: (α) πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων χώρων της Εφαρμογής (εκτός του δικού σας λογαριασμού), (β) ανίχνευση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή η παραβίαση ή παράκαμψη μέτρων ασφάλειας ή ταυτοποίησης, (γ) προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αναζήτησης της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε Δεδομένων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (αυτοματοποιημένο ή μη) εκτός από τις διαθέσιμες από τον Πάροχο και δημοσιευμένες διεπαφές, (δ) παρέμβαση, διακοπή ή προσπάθεια παρέμβασης ή διακοπής της πρόσβασης άλλου χρήστη της Εφαρμογής.

Παραβίαση της ιδιωτικότητας των τρίτων: Απαγορεύεται η αποκάλυψη των δεδομένων ή άλλων Πληροφοριών άλλων προσώπων χωρίς τη ρητή τους άδεια και εξουσιοδότηση.

Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, εμπορία ή μεταπώληση της Εφαρμογής, του σχεδιασμού και της εμφάνισής της ή οποιασδήποτε Πληροφορίας που προέρχεται από αυτήν. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση ή αναδιανομή του περιεχομένου της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Πληροφορίας, καθώς και η αναπαραγωγή, αποθήκευση, σύνδεση (link), πλαισίωση (frame) ή σύνδεση σε βάθος (deep-link) περιεχομένου της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή/ιστοσελίδα, ή άλλο μέσο ή μορφή (format) χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Παρόχου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση της Εφαρμογής για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Κακόβουλο λογισμικό. Δεν πρέπει να παρέχετε κακόβουλο περιεχόμενο, που προορίζεται να βλάψει ή να διαταράξει το πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή άλλου χρήστη ή να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα αυτού.

Κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών οφείλετε να τηρήσετε το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησής σας,  τα οποία δεν επιτρέπετε να γνωστοποιήσετε στον Πάροχο ή σε άλλους χρήστες της Εφαρμογής.

Ενδεικτικά, συμφωνείτε ότι:

Δεν θα φορτώσετε φωτογραφία σας στο προφίλ του προσωπικού σας λογαριασμού στην Εφαρμογή ή κατά τη συμμετοχή σας σε μία Δημόσια Πρόκληση.

Δεν θα μεταφορτώσετε δεδομένα ταυτοποίησής σας στην Εφαρμογή μέσω του συγχρονισμού του λογαριασμού σας με λογαριασμούς σας άλλων συνδεδεμένων συσκευών ή εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών ή με λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θα επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου στο Μενού της Εφαρμογής, ώστε το προφίλ του λογαριασμού σας να ορίζεται ως ιδιωτικό και οι επιλογές κοινής χρήσης των Δεδομένων σας να παραμένουν απενεργοποιημένες.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως τον Πάροχο για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή έξοδο με τα οποία τυχόν επιβαρυνθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας χρήσης των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που προβλέπεται στους παρόντες Όρους ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στην Εφαρμογή και στις Πληροφορίες (εξαιρουμένων αυτών που παρέχονται από τους χρήστες αυτής) ανήκουν αποκλειστικά στον Πάροχο. Τα στοιχεία της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού, των εικόνων και γραφικών, της επιλογής και της διάρθρωσης αυτών, προστατεύονται από την νομοθεσία περί  πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και τα λογότυπα που περιέχονται ή επιδεικνύονται από τις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή ανήκουν στον Πάροχο και στις επιχειρήσεις, που είναι καταχωρημένες στην Εφαρμογή. Δεν επιτρέπεται να τα αντιγράψετε, τροποποιήσετε, αλλάξετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, παρουσιάσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή διαδώσετε με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε να τα χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια του Παρόχου.

  1. Ασφάλεια

Ο Πάροχος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται από την Εφαρμογή και τον ιστότοπό μας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων του διαχωρισμού, της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης αυτών. Παρόλα αυτά, ο Πάροχος δε μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών αυτών πληροφοριών αναφορικά με παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό της.

Κάθε Πληροφορία που μεταδίδεται μέσω της Εφαρμογής και του ιστότοπου θα μεταβιβάζεται μέσω δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αν και ο Πάροχος χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή δέσμευση ή διαβεβαίωση ότι η λειτουργία της Εφαρμογής θα είναι ασφαλής, αδιάλειπτη, χωρίς τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα επικοινωνίας δικτύων.

Αναφορικά με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας, σημειώνεται ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη διαφύλαξη του απορρήτου του και δεν θα πρέπει να τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε χρήστης παραμένει υπεύθυνος ο ίδιος για κάθε ενέργεια/χρήση του λογαριασμού του στην Εφαρμογή που γίνεται με τη χρήση του προσωπικού κωδικού του. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα προσωπικά σας στοιχεία ή στον λογαριασμό σας στην Εφαρμογή/ ιστότοπο. Σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφάλειας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Παρόχου το συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@1free.gr

  1. Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Πάροχος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου, των προϊόντων ή/και υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων ή εφαρμογών στις οποίες τυχόν παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links). Τυχόν συνδέσεις σε άλλες εφαρμογές / ιστότοπους δεν συνεπάγονται έγκριση από τον Πάροχο αυτών των εφαρμογών/ ιστότοπων ή του περιεχόμενου, των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών.

Συνεπώς, ο Πάροχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links). Επιπλέον, ο Πάροχος δεν εγγυάται προς τους επισκέπτες/χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τις ιστοσελίδες ενδέχεται να παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων ή άλλων τεχνικών μεθόδων η Εφαρμογή.

  1. Αποποίηση Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ”. ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (Α) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ (Β) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ  Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, Γ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Δ) ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΠΙΖΗΜΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‘Η/ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ.

  1. Γενικοί Όροι

Οι παρόντες Όροι, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Παρόχου. Ο Πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους, με ανάρτηση στην Εφαρμογή και στον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι χρήστες να ανατρέχουν στους Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε σχετική τροποποίηση.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Η παρούσα Σύμβαση, και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς.

Τυχόν παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο, και η τυχόν καθυστέρηση του Παρόχου να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.